ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี ไทย � ออสเตรเลีย สำหรับภาษีในโควตาสินค้าเกษตร 7 รายการ ปี 2554พ.ศ. 2554

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี ไทย � ออสเตรเลีย สำหรับภาษีในโควตาสินค้าเกษตร 7 รายการ ปี 2554พ.ศ. 2554. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/162093.
View online Resources