กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2505) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1962). กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2505) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2495. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/200356.
View online Resources