คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4262/2538 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการและพนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 4262/2538 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการและพนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/113218.
View online Resources