พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1297 สายแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1040 (ท่าทอง) - บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1240 (บุ่งจิก) พ.ศ. 2533

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1990). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1297 สายแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1040 (ท่าทอง) - บรรจบทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1240 (บุ่งจิก) พ.ศ. 2533. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/31476.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล