บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 28 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พุทธศักราช 2502 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1959). บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 28 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พุทธศักราช 2502 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/213204.
View online Resources