ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6371 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้บนถนน - ความปลอดภัยเชิงฟังก์ชัน เล่ม 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับซอฟต์แวร์

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6371 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้บนถนน - ความปลอดภัยเชิงฟังก์ชัน เล่ม 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับซอฟต์แวร์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/595170.
View online Resources