กรมป่าไม้ ขอแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดชนิดของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้สอยหรือบริโภคในครัวเรือนของตน [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 139 ตอนพิเศษ 48 ง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 หน้า 35]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). กรมป่าไม้ ขอแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดชนิดของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้สอยหรือบริโภคในครัวเรือนของตน [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 139 ตอนพิเศษ 48 ง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 หน้า 35]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/596009.
View online Resources