ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ข้อมูลอ้างอิง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002981.
View online Resources