ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/352434.
View online Resources