ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [จำนวน 35 ราย 1 นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [จำนวน 35 ราย 1 นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/595374.
View online Resources