ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐกาบูเวร์ดี [นายวิจักขณ์ ชิตรัตน์]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐกาบูเวร์ดี [นายวิจักขณ์ ชิตรัตน์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/509500.
View online Resources