รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยย่อ ครั้งที่ 10/2479 (สามัญ) สมัยที่ 2 วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พุทธศักราช 2479 ณ พระที่นังอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 15.35 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1936). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยย่อ ครั้งที่ 10/2479 (สามัญ) สมัยที่ 2 วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พุทธศักราช 2479 ณ พระที่นังอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 15.35 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/211407.
View online Resources