ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/511150.
View online Resources