ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 19/2542 เรื่อง การประกาศเปลี่ยนชื่อ "สหภาพแรงงานเอช ไค เค แห่งประเทศไทย"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 19/2542 เรื่อง การประกาศเปลี่ยนชื่อ "สหภาพแรงงานเอช ไค เค แห่งประเทศไทย". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/232314.
View online Resources