ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แก้ไขชื่อและชื่อสกุลพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แก้ไขชื่อและชื่อสกุลพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/219374.
View online Resources