กฎ ก.พ. ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในกรมราชทัณฑ์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1954). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในกรมราชทัณฑ์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/218801.
View online Resources