บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2546 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2003). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2546 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/216460.
View online Resources