ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/606736.
View online Resources