ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคเสรีนิยม ตามนัยมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1986). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของพรรคเสรีนิยม ตามนัยมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/125834.
View online Resources