บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 64 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พุทธศักราช 2503 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1960). บันทึกการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 64 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พุทธศักราช 2503 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/213286.
View online Resources