คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. 134/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 175/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายอรุณ หมุนนุ้ย ผู้คัดค้าน]

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน [คดีหมายเลขดำที่ อม. 134/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 175/2559 ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง นายอรุณ หมุนนุ้ย ผู้คัดค้าน]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/523848.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล