ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม ปี 2551 พ.ศ.2550

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม ปี 2551 พ.ศ.2550. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/79574.
View online Resources