ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 23/2562 เรื่อง การจัดทำและการเปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารพาณิชย์

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 23/2562 เรื่อง การจัดทำและการเปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารพาณิชย์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/556335.
View online Resources