ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องมอบอำนาจการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายคนงานไทยในต่างประเทศที่มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการศึกษาอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. 2547

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องมอบอำนาจการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายคนงานไทยในต่างประเทศที่มีความประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการศึกษาอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. 2547. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/119298.
View online Resources