ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5886 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เซลล์ทุติยภูมิชนิดลิเทียมไอออน สำหรับการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 3 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5886 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เซลล์ทุติยภูมิชนิดลิเทียมไอออน สำหรับการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 3 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/574789.
View online Resources