กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉะบับที่ 2) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ิการเลือกตั้ง พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ 3) พุทธศักราช 2479

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1946). กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉะบับที่ 2) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ิการเลือกตั้ง พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉะบับที่ 3) พุทธศักราช 2479. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/236979.
View online Resources