ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5697 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบทั่วไปสำหรับผงสีและตัวผสมเพิ่ม - เล่ม 9 : การหาค่าความเป็นกรด - ด่างของสารแขวนลอยในน้ำ

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5697 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบทั่วไปสำหรับผงสีและตัวผสมเพิ่ม - เล่ม 9 : การหาค่าความเป็นกรด - ด่างของสารแขวนลอยในน้ำ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/563359.
View online Resources