ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2553. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/159621.
View online Resources