ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/274100.
View online Resources