พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4157 สายปะนาเระ - สายบุรี พ.ศ. 2533

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1990). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4157 สายปะนาเระ - สายบุรี พ.ศ. 2533. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/31589.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล