พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 601) พ.ศ. 2559

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 601) พ.ศ. 2559. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/584745.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล