คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 6/2556 เรื่อง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 267 วรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 34 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง หรือไม่(นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี)

ข้อมูลอ้างอิง
(2013). คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 6/2556 เรื่อง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 267 วรรคสี่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 34 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง หรือไม่(นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/362207.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล