ประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจ เรื่อง ปัญหาราคาสินค้าอุปโภค บริโภค มีราคาแพง อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซเพิ่มสูงขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง
ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์, อติวิชญ์ แสงสุวรรณ (2008). ประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจ เรื่อง ปัญหาราคาสินค้าอุปโภค บริโภค มีราคาแพง อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซเพิ่มสูงขึ้น, ประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจ เรื่อง ปัญหาราคาสินค้าอุปโภค บริโภค มีราคาแพง อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซเพิ่มสูงขึ้น. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/433693.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล