คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 7/2538 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 7/2538 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/89105.
View online Resources