ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ออมทรัพย์ จำกัด (แต่งตั้ง นายเสวี วิวัฒน์พนชาติ และ หรือนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ จากสำนักงานปีติเสวีเป็นผู้ชำระบัญชี)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ออมทรัพย์ จำกัด (แต่งตั้ง นายเสวี วิวัฒน์พนชาติ และ หรือนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ จากสำนักงานปีติเสวีเป็นผู้ชำระบัญชี). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/277274.
View online Resources