พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองแหน ตำบล ลกุดชุม ตำบลคำน้ำสร้าง ตำบลโพนงาม ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม และตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2541

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองแหน ตำบล ลกุดชุม ตำบลคำน้ำสร้าง ตำบลโพนงาม ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม และตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2541. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34014.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล