พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2227 สายพนมไพร - มหาชนะชัย ตอนทางแยกเข้าบ้านโปง พ.ศ. 2536

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1993). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2227 สายพนมไพร - มหาชนะชัย ตอนทางแยกเข้าบ้านโปง พ.ศ. 2536. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/32454.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล