ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2539 ครั้งที่ 2 (นายเชษฐทวี เจริญพิทักษ์, นายเกษม ศรลัมพ์, นางสมบูรณ์นุกูลกิจ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2539 ครั้งที่ 2 (นายเชษฐทวี เจริญพิทักษ์, นายเกษม ศรลัมพ์, นางสมบูรณ์นุกูลกิจ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/112923.
View online Resources