ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... [จำนวน 15 ราย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... [จำนวน 15 ราย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/539859.
View online Resources