บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 7 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2493 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 10.05 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1950). บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 7 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2493 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 10.05 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212715.
View online Resources