เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ปรางทิพย์ หวังสมนึก (2013). เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/357716.
View online Resources