กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นประจำสถานพยาบาลสัตว์ และลักษณะป้ายชื่อของสถานพยาบาลสัตว์ และผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2553

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). กฎกระทรวง กำหนดลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นประจำสถานพยาบาลสัตว์ และลักษณะป้ายชื่อของสถานพยาบาลสัตว์ และผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2553. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/145061.
View online Resources