ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ [จำนวน 11 ราย 1. นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี ฯลฯ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ [จำนวน 11 ราย 1. นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/604580.
View online Resources