การปรับปรุงประสิทธิภาพข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ

ข้อมูลอ้างอิง
ตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ (2008). การปรับปรุงประสิทธิภาพข้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/18300.
View online Resources