ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง จดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด "มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง จดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุด "มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/432572.
View online Resources