ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง พ.ศ.2547

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง พ.ศ.2547. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/134605.
View online Resources