รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 19/วันที่ 27 มกราคม 2543

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 19/วันที่ 27 มกราคม 2543. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/74738.
View online Resources