กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2502) ออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียม การใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1959). กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2502) ออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียม การใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/211678.
View online Resources