พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2540

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2540. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/33615.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล