รายงานการวิจัย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
ทิพย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา, พิกุลทอง รุจิราภา, กัญญารัตน์ ปั้นทอง (1999). รายงานการวิจัย เรื่อง ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/324129.
View online Resources